TENNISNATION - szkoła tenisowa

REGULAMINY TENNIS NATION

REGULAMINY

 1. OGÓLNE POSTANOWIENIA
  • Uczestnikiem imprezy Tennis Nation (wyjazdu/obozu/szkolenia) może być jedynie osoba, która spełnia warunki uczestnictwa wskazane w ofercie.
  • Aby stać się uczestnikiem imprezy niezbędne jest dokonanie wcześniejszej rezerwacji, poprzez kontakt z biurem szkoły Tennis Nation (dane do kontaktu dostępne w zakadce KONTAKT), a także otrzymanie potwierdzenia tej rezerwacji.
  • Uczestnikiem imprezy ostatecznie staje się osoba, która dokona wpłaty zaliczki określonej w ofercie.
  • Dokonując rezerwacji i/lub wpłaty zaliczki uczestnik jednocześnie zgadza się z całym REGULAMINEM SZKOŁY i w pełni go akceptuje.
 2. WARUNKI REZYGNACJI
  • Uczestnik ma prawo do rezygnacji z imprezy i zwrotu dokonanych wpłat w następujących przypadkach
   - Jeśli w terminie 3 dni od ogłoszenia zmian w ofercie zdecyduje się nie akceptować nowej zastępczej oferty
   - Jeżeli zgłosi rezygnację w terminie poprzedzającym termin wpłaty zaliczki
  • Uczestnik ma prawo do 3 dni przed rozpoczęciem imprezy zrezygnować z udziału i zostaną zwrócone mu wszelkie poniesione koszty, pod warunkiem znalezienia osoby, która pojedzie w zamian na jego miejsce. Przy czym osoba ta musi być osobą równoprawną.
 3. ZMIANY W OFERCIE IMPREZY I ODWOŁANIE IMPREZY
  • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w ofercie do 7 dni przed wyjazdem. Uczestnik ma prawo odmówić udziału w imprezie w przypadku wprowadzenia zmian i otrzyma zwrot wszystkich dokonanych wpłat w przypadku, gdy poinformuje organizatora nie później niż 3 dni po ogłoszeniu zmian w ofercie. Zwrot wpłaty odbywa się niezwłocznie po rezygnacji uczestnika. Brak odpowiedzi uczestnika w terminie 3 dni od daty ogłoszenia zmian, uważa się za zaakceptowanie nowej oferty.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy do 3 dni przed rozpoczęciem imprezy z przyczyn niezależnych od niego (niewystarczające warunki śniegowe itp.) oraz braku wystarczającej grupy osób do realizacji imprezy i zobowiązuje się w obu przypadkach do zwrotu wszystkich dokonanych wpłat.
 4. REGULAMIN IMPREZY
  Uczestnik imprezy poczas trwania imprezy, zobowiązany jest do przestrzegania:
  • lokalnych przepisów,
  • zasad kodeksu narciarskiego,
  • zasad ochrony przyrody,
  • zachowania czystości i ochrony ppoż. obowiązującej w obiektach hotelowych,
  • regulaminu ośrodka, tym także ciszy nocnej w określonych godzinach,
  • bieżacych zaleceń osoby prowadzącej imprezę,
  • powinien brać czynny udział w zajęciach szkoleniowych i rekreacyjno-rozrywkowych. Za naruszenie regulaminu imprezy odpowiedzialność ponosi uczestnik. W przypadku rażącego naruszania regulaminu oraz zachowania zagrażającego sobie i/lub innym, osoba kierująca imprezą w porozumieniu z organizatorem, może wydalić uczestnika z imprezy. Wówczas koszt wcześniejszego powrotu ponosi uczestnik. W przypadku osób niepełnoletnich, odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
 5. PUNKT 2 ORAZ PUNKT 3 STOSUJE SIĘ DO WSZYSTKICH IMPREZ TENNIS NATION, JEŚLI W OFERCIE WARUNKI NIE STANOWIĄ INACZEJ.

Regulamin Szkoły Tenisa Tennis Nation

 1. Organizatorem Szkoły Tenisa Ziemnego „Tennis Nation”,
  jest firma "Sport Nation" Kamil Kornacki, Łukasz Szudrowicz,
  ul. Stefana Jaracza 71/15, 50-305 Wrocław,
  Nip: 8961355197, Regon: 021490611
  reprezentowana przez Kamila Kornackiego i Łukasza Szudrowicza - właścicieli firmy
 2. Celem niniejszego regulaminu jest określenie zasad działania Szkoły Tenisa „Tennis Nation”.
 3. Uczestnicy zajęć Szkoły zobowiązani są do przestrzegania:
  • regulaminu Szkoły,
  • regulaminu obiektu tenisowego znajdującego się na terenie Centrum Sportowego Gem,
  • ogólnych zasad etyki gry w tenisa.
 4. Zajęcia odbywają się na terenie Centrum Sportowego GEM należącym do Klubu Środowiskowego AZS przy ul. Mianowskiego 2B.
 5. Podczas zajęć obowiązuje strój sportowy (tenisowy), oraz obuwie tenisowe dostosowane do gry na nawierzchni sztucznej.
 6. Czas trwania zajęć wynosi 1 godzinę (w tym wliczony jest czas na przygotowanie, rozgrzewkę oraz czynności po zakończonej grze, wynikające z zasad gry na kortach).
 7. Opłaty za zajęcia są płatne w systemie miesięcznym (liczba godzin lekcyjnych wynikających w danym miesiącu pomnożona przez cenę jednej godziny zajęć) wg aktualnego cennika zajęć.
  Grupa 2 treningi / tydzień 1 trening / tydzień
  4os. 290zł 160zł
  5os. 260zł 140zł
  6os. 230zł 130zł
  7os. 210zł 120
  8os. 190zł 110zł
 8. Opłaty za zajęcia płatne są z góry za dany miesiąc. Opłatę należy uiścić do 15 dnia danego miesiąca.
 9. Uczestnik / opiekun zobowiązuję się do terminowego regulowania płatności zgodnie z wystawionymi dokumentami.
 10. W przypadku odwołania zajęć przez trenera lub z przyczyn wynikających z działania sił wyższych, opłata za zajęcia zostaje zwrócona lub przeniesiona na następny miesiąc.
 11. W przypadku choroby uczestnika zajęć grupowych lub nieobecności spowodowanej wypadkiem losowym, koszty zajęć NIE są zwracane. Dopuszcza się jednak możliwość uczestniczenia w zajęciach innej grupy w najbliższym dogodnym i uzgodnionym terminie.
 12. Cena za zajęcia może ulec zmianie w zależności od zmiany ilości osób w grupie. Uczestnicy oraz opiekunowie będą o tym fakcie wcześniej powiadomieni. Nowa cena będzie obowiązywać od nowego miesiąca.
 13. Za rzeczy uczestników zajęć, pozostawione w szatniach, Szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
 14. Uczestnicy niepełnoletni przybywają i odchodzą z zajęć pod opieką rodziców lub pełnoletnich opiekunów.
 15. Osoby, które nie wyrażają zgody na zamieszczanie w serwisach internetowych lub w innych materiałach promocyjnych — zdjęć z ich udziałem, wykonanych na zajęciach lub obozach szkoły, proszone są o przekazanie tej informacji organizatorowi.
 16. Szkoła zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. Na wniosek większości uczestników zajęć lub ich opiekunów, dopuszcza się możliwość rozszerzenia treści regulaminu o punkty usprawniające organizację zajęć. Wprowadzone zmiany będą obowiązywać w następnym miesiącu rozliczeniowym.
 17. Nie przestrzeganie regulaminu może skutkować wykluczeniem z zajęć.
 18. Organizator wystawia rachunek na prośbę uczestnika zajęć po okazaniu odpowiednich danych.
 19. Zajęcia rozplanowane są na 10 miesięcy (od września do czerwca), tak jak trwa rok szkolny.


  Niniejszy Regulamin obowiązuje od 17 września 2012 r. 20. Organizator prosi o podanie danych w celach kontaktowych:
      Imię i nazwisko uczestnika: ..................................
      Imię i nazwisko rodzica/ opiekuna: ..................................
      Numer telefonu: ..................................
      Aktualny adres e-mail: ..................................
 21. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem i akceptuję wszystkie warunki.

      Podpis uczestnika lub opiekuna

powrót na górę strony..
PARTNERZY
  Snow Nation Akademicki Związek Sportowy International Tennis Number lotto Whats Up Fit In Wrocław
 
Copyright © 2011 Tennis Nation Wrocław biuro@tennisnation.plcoded by woopem
SNOW NATION